ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «#GrowYourBusiness / Digital Training»Oι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» (εφεξής «COSMOTE» και «ΟΤΕ» αντίστοιχα ή/και «Διοργανώτριες Εταιρείες» ή «Εταιρείες»), που εδρεύουν στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνουν ενημερωτική Δράση με τον τίτλο «#GrowYourBusiness - Digital Training» (εφεξής «Δράση») με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Για τη διεξαγωγή και δημοσιότητα της Δράσης έχουν επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVYONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» καθώς και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10, (εφεξής «OGILVYONE» και «FOSS» ή «Διαφημιστική»). Η Δράση διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.growyourbusiness.gr.1. Αντικείμενο της Δράσης.


1.1 Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μητρική και θυγατρική εταιρεία δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κινητή, σταθερή τηλεφωνία και Internet) και επιδιώκουν μέσω της Δράσης την ενημέρωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματά τους στην καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης.


1.2 Για το σκοπό αυτό διοργανώνουν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «#GrowYourBusiness» (εφεξής “Digital Training”), που θα διεξαχθούν στις 18/4 στην Ρόδο και στις 25/4 στην Καλαμάτα, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (150 για Ρόδο, και 150 για την Καλαμάτα) με φυσική παρουσία, που θα επιλεγούν σύμφωνα με τους παρόντες όρους.


1.3. Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δράση.


2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που έχουν έδρα στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται οπωσδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας.


2.2 Εξαιρούνται οι Επιχειρήσεις που:


- δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσβάλλουν ή δύναται να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή/και δε συνάδουν με την εταιρική εικόνα των Διοργανωτριών Εταιριών, κατά την απόλυτη κρίση τους.


- έχουν τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή έχουν εκκινήσει διαδικασία συνδιαλλαγής με πιστωτές ή εκκρεμεί σε βάρος ή έχουν υποβάλλει αίτηση για την κήρυξη τους σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας, ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή προσωπικές εταιρίες των οποίων οι εταίροι εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό.


- εκπροσωπούνται ή ανήκουν σε εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και της Διαφημιστικής.3. Τρόπος Συμμετοχής στη Δράση.


3.1 Για τη συμμετοχή στη Δράση, οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις (εφεξής «Συμμετέχουσες Επιχειρήσεις», ή «Συμμετέχουσες») θα πρέπει να μεταβούν στο www.growyourbusiness.gr, να αποδεχθούν τους παρόντες όρους και να υποβάλουν συμπληρωμένη την αναρτημένη αίτηση συμμετοχής. Κάθε Επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης συμμετοχής για παρακολούθηση ενός εργαζομένου με φυσική παρουσία. Για την συμπλήρωση της αίτησης χρειάζεται να δηλωθούν στοιχεία που ταυτοποιούν την Επιχείρηση (Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, Τομέας Δραστηριότητας, έδρα επιχείρησης, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κοκ), από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.


3.2 Κάθε Συμμετέχουσα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ελλιπής ή ανακριβής δήλωση /υποβολή στοιχείων παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ΄ όλη την διάρκεια της Δράσης, καθώς και μετά το τέλος αυτής, να την αποκλείσουν από τη διαδικασία επιλογής ακόμα και στο στάδιο επιβεβαίωσης της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους της.


3.3 Με τη συμμετοχή στη Δράση, η Συμμετέχουσα Επιχείρηση δίνει άνευ ανταλλάγματος και χωρίς χρονικό περιορισμό, για τους σκοπούς της Δράσης τη ρητή συγκατάθεσή της και ανεξάρτητα αν θα επιλεγεί για την παρακολούθηση του Digital Training: α) στη συγκέντρωση των ανωτέρω αναφερόμενων στοιχείων και την ενσωμάτωση αυτών στην υπόλοιπη επικοινωνία της Δράσης, β) στη χρήση, προβολή και αναπαραγωγή των ανωτέρω στοιχείων της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών, διακριτικών τίτλων διακριτικών γνωρισμάτων και λογοτύπων τους) μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής της Δράσης, γ) στη λήψη φωτογραφιών, video και στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με τη συμμετοχή εκπροσώπων ή εργαζομένων της, ή/και την εμφάνιση των γραφείων και εγκαταστάσεών της, δ) την ενσωμάτωση των ανωτέρω στοιχείων σε οπτικοακουστικό υλικό και διαφημιστικό υλικό εν γένει, κατά τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες όρους, ε) στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας της από τις Εταιρίες ή/και τη Διαφημιστική για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με τη Δράση.


3.4 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός χρονικών ορίων του σταδίου υποβολής συμμετοχών (παρακάτω στον όρο 4.2).


3.5 Για τη συμμετοχή στη Δράση δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.4. Διάρκεια της Δράσης


4.1 Η συνολική διάρκεια της Δράσης ορίζεται από 12/3/2018 έως και 30/4/2018 (εφεξής «Διάρκεια Δράσης» ή «Διάρκεια»)


4.2 Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 12/3/2018 έως και 16/4/2018, και ώρα 23:59 για το εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ρόδου, και από 12/3/2018 έως 23/4/2018 για το σεμινάριο στην Καλαμάτα


4.3 Στην περίπτωση που οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας (δηλαδή 150 θέσεις για το εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Ρόδου και 150 θέσεις στην Καλαμάτα), οι Διοργανώτριες Εταιρίες θα αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στο www.growyourbusiness.gr.


4.4 Στην περίπτωση που οι θέσεις δεν θα έχουν συμπληρωθεί πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας οι Διοργανώτριες Εταιρίες θα αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στο www.growyourbusiness.gr, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.


4.5 Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Digital Training θα διεξαχθούν στις 18/4/2018 στην Ρόδο και 25/4/2018 στην Καλαμάτα


4.6 Οι διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη Διάρκεια της Δράσης ή/και την προθεσμία υποβολής των Συμμετοχών ή/και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Digital Training, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, τροποποιώντας αντίστοιχα το αναρτημένο στο www.growyourbusiness.gr κείμενο των παρόντων όρων.5. Διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης Συμμετεχουσών Επιχειρήσεων στo Digital Training


5.1 Η συμπλήρωση των θέσεων για την παρακολούθηση του Digital Training θα γίνει με βάση την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης συμμετοχής για την Ρόδο και την Καλαμάτα ξεχωριστά. Δηλαδή, από τις Συμμετέχουσες που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν την παρακολούθηση του Digital Training στην Ρόδο θα επιλεγούν οι εκατόν πενήντα (150) πρώτες αιτήσεις συμμετοχών, που πληρούν παράλληλα τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους. Αντίστοιχη διαδικασία θα τηρηθεί για τις αιτήσεις συμμετοχής στο Digital Training στη την Καλαμάτα.


5.2 Μετά την επιτυχή καταχώρηση κάθε αίτησης συμμετοχής, το www.growyourbusiness.gr προβάλλει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.


5.3 Οι Διοργανώτριες εταιρίες δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα της Συμμετέχουσας Επιχείρησης ή/και ότι είναι ενεργή και πραγματική ή/και την ταυτότητα και νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου αυτής, τα οποία πρέπει να προσκομιστούν μέσα σε εύλογη προθεσμία, που θα θέσουν οι Διοργανώτριες.


5.4 Εφόσον οι Διοργανώτριες επιβεβαιώσουν ότι κάθε Συμμετέχουσα Επιχείρηση είναι ενεργή και πραγματική και πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκπρόσωπο της επιχείρησης και στον εργαζόμενο που δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής για να παρακολουθήσει το Digital Τraining με πληροφορίες για το χώρο, τη διεύθυνση, τις ώρες διεξαγωγής και προσέλευσης στο Digital Training.


5.5 Η ενημέρωση θα λάβει χώρα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή κάθε αίτησης συμμετοχής και πριν από τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων.


5.6 Σε περίπτωση που η επιλεγείσα Συμμετέχουσα δεν αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η συμμετοχή της ακυρώνεται και οι Διοργανώτριες δικαιούνται να επιλέξουν την αμέσως επόμενη Επιχείρηση με την ίδια διαδικασία.


5.7 Κάθε Συμμετέχουσα που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιλεγεί για ή/και αποκλειστεί από την παρακολούθηση του Digital Training θα ενημερωθεί με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.6. Λοιποί Όροι


6.1 Οι Διοργανώτριες διατηρούν περαιτέρω το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, να παρατείνουν, μειώσουν, ματαιώσουν ή διακόψουν τη Δράση με σχετική ανακοίνωση στο www.growyourbusiness.gr


6.2 Οι Επιχειρήσεις, με την υποβολή της συμμετοχής τους και την αποδοχή των παρόντων όρων, δηλώνουν και εγγυώνται, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία και πάσης φύσεως υλικό και πληροφορίες που υποβάλλουν και παρουσιάζουν για τις ανάγκες του Δράσης, είναι αληθή, ακριβή και πραγματικά, δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, όπως πνευματικό ή συγγενικό, ή/και το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ιδίου ονόματος, της επωνυμίας, του σήματος ή επί διακριτικού γνωρίσματος κτλ τρίτου.


6.3 Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου κατά των Διοργανωτριών για την προσβολή δικαιώματός του, που γεννάται από τις δηλώσεις, πράξεις και παραλείψεις Επιχείρησης ή/και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Δράση (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ή στοιχείων άλλης Επιχείρησης), η Επιχείρηση οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον θιγόμενο τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο και τις Διοργανώτριες ή/και τη Διαφημιστική. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τη Δράση και τους παρόντες όρους αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.


6.4 Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των Αναλυτικών Όρων, όπως θα κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο Site της ενέργειας www.growyourbusiness.gr


6.5 Η συμμετοχή στη Δράση αποτελεί σαφή και ανεπιφύλακτη δήλωση συναίνεσης, εκ μέρους των εκπροσώπων της Επιχείρησης και τυχόν στελεχών ή ιδιοκτητών ή εργαζομένων της, κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για την χρήση των προσωπικών δεδομένων που δηλώνονται στο πλαίσιο της Δράσης τόσο από τις Διοργανώτριες όσο και από OGILVYONE ή/και τη FOSS, για τις ανάγκες διεξαγωγής, υλοποίησης και δημοσιότητας της Δράσης. Επιπλέον, τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται στο πλαίσιο της Δράσης (πχ email, κινητό τηλέφωνο) δύναται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τη Δράση και τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες με μέγιστη διάρκεια τα δύο (2) έτη από την λήξη του Δράσης. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τις Συμμετέχουσες θα τηρούνται κατά περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των παρόντων όρων και στη συνέχεια θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχουσες και τα υποκείμενα επεξεργασίας έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εγγράφως με επιστολή ή μέσω του e-mail info@growyourbusiness.gr. Οι παραλήπτες των τυχόν newsletters, μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους και να αντιταχθούν στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας τον εύχρηστο σύνδεσμο που εμφανίζεται κάθε φορά.


6.6 Η συμμετοχή Επιχείρησης σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους λόγους που ορίζονται ανωτέρω στους παρόντες όρους καθώς και στην περίπτωση όπου θιγόμενοι τρίτοι εγείρουν ή απειλούν να εγείρουν αξιώσεις, κατά των Διοργανωτριών ή της Συμμετέχουσας, που απορρέουν από την παράβαση των παρόντων όρων εκ μέρους της Συμμετέχουσας.


6.7 Η συμμετοχή στη Δράση προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.