ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «#GrowYourBusiness / Digital Training»Oι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ (εφεξής «COSMOTE» και«ΟΤΕ» αντίστοιχα ή/και « Διοργανώτριες Εταιρείες») που εδρεύουν στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99), διοργανώνουν πρόγραμμα με τον τίτλο «#GrowYourBusiness - Digital Training» (εφεξής «Πρόγραμμα ») με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην διενέργεια δυο (2) εκπαιδευτικών σεμιναρίων (με μέγιστο αριθμό 150 συμμετεχόντων ανά σεμινάριο) στα οποία δύνανται να συμμετέχουν επιχειρήσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»). Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Ξάνθη και στη Λαμία στις 6-6-2018 και στις 13-6-2018 αντίστοιχα.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν επιλέξει ως συνεργάτες τις διαφημιστικές εταιρείες με την επωνυμία «BOLD OGILVY A .E.E”, «OGILVYONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» καθώς και την εταιρεία παραγωγής με την επωνυμία « FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ», εδρεύουσες στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10, (εφεξής «OGILVYONE», «BOLD» και « FOSS» ή «Συνεργαζομένες Εταιρείες»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας των Διοργανωτριών Εταιρειών www.growyourbusiness.gr.


Σκοπός των παρόντων Αναλυτικών Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της ανάδειξης των συμμετεχουσών στα σεμινάρια επιχειρήσεων, της υλοποίησης των σεμιναρίων και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Αντικείμενο/Διάρκεια του Προγράμματος

1.1 Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κινητή, σταθερή τηλεφωνία και Internet) και στο πλαίσιο της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών τους διοργανώνουν το παρόν Πρόγραμμα με σκοπό την εξοικείωση των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματά τους στην καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης.


1.2 Η συνολική διάρκεια της Προγράμματος ορίζεται από 9/5/2018έως και 13/6/2018 (εφεξής «Διάρκεια»). Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 9/5/2018 έως και 4/6/2018 και ώρα 23:59 για το σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Ξάνθη, και από 9/5/2018 έως και 11/6/2018 για το σεμινάριο που θα διεξαχθεί στη Λαμία (εφεξής «Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχής »). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων της Διάρκειας Υποβολής Συμμετοχής.

1.3 Σε περίπτωση συμπλήρωσης των 150 θέσεων ανά σεμινάριο πριν από την πάροδο της Διάρκειας Υποβολής Συμμετοχής, οι Διοργανώτριες Εταιρίες θα αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στο www.growyourbusiness.gr. Αντίθετα, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των θέσεων εντός της Διάρκειας υποβολής συμμετοχής, οι Διοργανώτριες Εταιρίες δύνανται κατά την διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής των συμμετοχών με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο www.growyourbusiness.gr.

1.4 Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη Διάρκεια ή/και την Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχής ή/και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, τροποποιώντας αντιστοίχως τoυς παρόντες Αναλυτικούς Όρους με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο www.growyourbusiness.gr.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που διαθέτουν έως και 50 εργαζομένους, έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

2.2 Εξαιρούνται από το Πρόγραμμα οι Επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που:

-δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών (όπως ενδεικτικά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πληροφορικής, εμπορίας και διανομής προϊόντων τεχνολογίας και άλλων σχετικών ειδών και αναλωσίμων, κτλ).

- δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσβάλλουν ή δύναται να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή/και δε συνάδουν με την εταιρική εικόνα των Διοργανωτριών Εταιρειών, κατά την απόλυτη κρίση τους.

- έχουν τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή έχουν εκκινήσει διαδικασία συνδιαλλαγής με πιστωτές ή εκκρεμεί σε βάρος ή έχουν υποβάλλει αίτηση για την κήρυξη τους σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας, ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή προσωπικές εταιρίες των οποίων οι εταίροι εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό.

- εκπροσωπούνται ή ανήκουν σε εργαζόμενους των εταιρειών του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών ή σε συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των ανωτέρω προσώπων.


2.3 Σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ή επιτηδευματίας δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δύνανται να ακυρώσουν την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού. .

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

3.1 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεταβούν στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness.gr, να αποδεχθούν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να υποβάλουν συμπληρωμένη την αναρτημένη αίτηση συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης συμμετοχής και μόνο για έως και δυο (2) πρόσωπα/εργαζομένους της επιχείρησής που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ορίσει έως και δυο (2) πρόσωπα/εργαζομένους της επιχείρησής του προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο τότε θα πρέπει να υποβάλλει την φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω δυο (2) φορές (ήτοι μια για κάθε εργαζόμενο). Τα προς συμπλήρωση πεδία της αίτησης συμμετοχής είναι τα εξής: α) στοιχεία που αφορούν στον ενδιαφερόμενο (Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ Επιχείρησης, Τομέας Δραστηριότητας, έδρα επιχείρησης, αριθμό εργαζομένων, σταθερό τηλέφωνο επιχείρησης, ονοματεπώνυμο και e-mail νόμιμου εκπροσώπου) και β) στοιχεία που αφορούν τον/τους εργαζόμενους/εκπροσώπους που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο (όνομα, επώνυμο, θέση στην επιχείρηση, e-mail, σταθερό τηλέφωνο επιχείρησης, κινητό τηλέφωνο). Η αίτηση συμμετοχής θα συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο, ο οποίος οφείλει να έχει λάβει την πρότερη έγγραφη συναίνεση των εργαζομένων/εκπροσώπων της επιχείρησης για την επεξεργασία των στοιχείων τους από τις Διοργανώτριες και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες, όπως αυτή αναφέρεται στους παρόντες Όρους και ειδικά στην παρ. 3.5 αυτών, και να τηρήσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο αρχείο τους σε πρώτη ζήτηση (από τις Διοργανώτριες Εταιρείες) ή όποιον έχει έννομο συμφέρον για διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Ο αιτών θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

3.2 Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ελλιπής ή ανακριβής δήλωση /υποβολή στοιχείων παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες Εταιρείες καθ΄ όλη την διάρκεια του Προγράμματος καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία επιλογής ακόμα και στο στάδιο επιβεβαίωσης της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

3.3 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση την εξασφάλιση, την παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω οι Διοργανώτριες και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

3.4 Οποιοσδήποτε συμμετέχων σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, και

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

3.5 Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις Διοργανώτριες Εταιρείες για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω του επίσημου site της www.growyourbusiness.gr. και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Πρόγραμμα γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση έτερης πρότερης ενημέρωσης πλην της παρούσης ή καταβολής αποζημίωσης τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους εργαζόμενους/εκπροσώπους των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν τα σεμινάρια. Έτσι, οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν το δικαίωμα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος να προβούν α) στην προβολή των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, διακριτικού τίτλου διακριτικών γνωρισμάτων και λογοτύπων αυτού) καθώς και των εργαζομένων- φυσικών προσώπων που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος β) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video) κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και παρακολούθηση των σεμιναρίων από τον/τους εργαζόμενο/ους –φυσικό/ά πρόσωπο/ατων συμμετεχόντων και προβολή του παραχθέντος υλικού στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, οι Διοργανώτριες και Συνεργαζόμενες Εταιρείες δικαιούνται να κάνουν χρήση του παραχθέντος διαφημιστικού υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και βραβεύσεις (π.χ. ERMIS, CANNES, κλπ), για το ίδιο χρονικό διάστημα

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις χωρίς καμία άλλη απαίτηση των συμμετεχόντων ή/και των εκπροσώπων/εργαζομένων αυτών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα κατά των Διοργανωτριών και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την υλοποίηση της ανωτέρω διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει την πρότερη ρητή και έγγραφη συναίνεση των εργαζομένων/εκπροσώπων που συμμετέχουν στα και παρακολουθούν τα σεμινάρια κατά τα άνω. Η τυχόν λύση ή λήξη για οποιονδήποτε λόγο της συνεργασίας του συμμετέχοντα με τον εκπρόσωπο/εργαζόμενο του που παρακολουθεί το Πρόγραμμα μετά το πέρας του Προγράμματος, ουδόλως επηρεάζει τις συναινέσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί για την συμμετοχή του εν λόγω εκπροσώπου/εργαζομένου καθώς και του ιδίου του συμμετέχοντα σε αυτό

4. Διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης συμμετεχόντων

Η συμπλήρωση των θέσεων για την παρακολούθηση έκαστου σεμιναρίου υλοποιείται βάσει χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης συμμετοχής για κάθε περιοχή (Ξάνθη ή Λαμία). Δηλαδή, από τους ενδιαφερόμενους που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν την παρακολούθηση σεμιναρίου στην Ξάνθη ή/και τη Λαμία θα επιλεγούν οι εκατόν πενήντα (150) πρώτες αιτήσεις συμμετοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness.gr καθένας από αυτούς ο θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα επιτυχούς συμμετοχής. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του ενδιαφερόμενοι σε ένα από τα σεμινάρια κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στις Διοργανώτριες Εταιρείες τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του και την ενεργή δραστηριοποίηση της στην Ελληνική επικράτεια καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου αυτού εφόσον του ζητηθούν, ως και την γραπτή συναίνεση των συμμετεχόντων εκπροσώπων ή εργαζομένων του κατά ανωτέρω, προκειμένου να λάβει ενημερωτικό e-mail με λεπτομερείς πληροφορίες για το χώρο, τη διεύθυνση, τις ώρες διεξαγωγής και προσέλευσης του σεμιναρίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος που έχει επιλεγεί δεν αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας από τις Διοργανώτριες Εταιρείες προθεσμίας, η συμμετοχή του ακυρώνεται και οι Διοργανώτριες Εταιρείες δικαιούνται να επιλέξουν την αμέσως επόμενη χρονικά υποβληθείσα συμμετοχή με την ίδια διαδικασία. Κάθε συμμετέχων που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιλεγεί για ή/και αποκλειστεί από την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα ενημερωθεί με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

5. Λοιποί Όροι

5.1 Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, να παρατείνουν, μειώσουν, ματαιώσουν ή διακόψουν το Πρόγραμμα με σχετική ανακοίνωση στο www.growyourbusiness.gr σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν υπέχουν ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

5.2 Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτος εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά των Διοργανωτριών Εταιρειών για την προσβολή δικαιώματός του που γεννάται από τις δηλώσεις, πράξεις και παραλείψεις συμμετέχοντα ή/και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ή στοιχείων άλλης επιχείρησης), ο συμμετέχων οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον θιγόμενο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τις Διοργανώτριες Εταιρείες ή/και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες για κάθε ζημία τους.

5.3 Η ευθύνη των Διοργανωτριών Εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Προγράμματος. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα η/και με την παραμονή τους στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων.

5.4 Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των Αναλυτικών Όρων, όπως θα κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.growyourbusiness.gr.

5.5 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness.gr. καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

5.6 Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης των Διοργανωτριών Εταιρειών που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.

5.7 Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή αυτών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα που τυχόν προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

6. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα και των φυσικών προσώπων εργαζομένων/υποψηφίων αυτού που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από τις Διοργανώτριες Εταιρείες (ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας). Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό των Διοργανωτριών Εταιρειών και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συλλογή αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα, η ανάδειξη των συμμετεχόντων και η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στo πλαίσιο και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, πλην όσων έχουν δηλώσει την ρητή συναίνεση τους στην ιστοσελίδα www.growyourbusiness.gr για ενημέρωση αναφορικά με τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες των Διοργανωτριών Εταιρειών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρακολουθεί το Πρόγραμμα δικαιούνται: (α) να υποβάλουν γραπτό αίτημα στις Διοργανώτριες Εταιρείες που θα απευθύνουν στον ΟΤΕ και στην COSMOTE (Μαρούσι Αττικής, Λ.Κηφισίας 99, υπόψιν του Data Protection Officer του Ομίλου ΟΤΕ) για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίρρηση/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και (β) να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ακολούθησε μας