Έξυπνη γεωργία

Ο αγροτικός τομέας χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος «Horizon». Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής γεωργίας στη νέα εποχή, της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα του τομέα των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.